تهران- ایرنا- نوروز جشنی کهن، فراملی و نماد هویت فرهنگی این سرزمین بر فلات پهناور ایران به عنوان محوری است که بین کشورهای منطقه مشترک است. فطرت نـوروز، آیینـی باسـتانی در پهنـه و گسـتره ایـران اسـت کـه قدمتـی پارینـه دارد. در روزگار گذشـته آییـن نـوروز در نقطـه‌ای از کـره خاکـی بـه نـام فلات ایـرانOriginal Article

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر