توزیع صدها بسته کمک معیشتی و بسته های بهداشتی و ضدعفونی با همکاری سپاه شهریار

🔹گزارشی دیدنی از توزیع صدها بسته کمک معیشتی و بسته های بهداشتی و ضدعفونی با همکاری سپاه ناحیه شهریار و حوزه های تابعه این ناحیه …